Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 

 

Huishoudelijk Reglement Manege Warnaar

 

 

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Manege Warnaar te Oude Niedorp. Heeft u vragen dan kunt u altijd mailen of bellen!

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Manege Warnaar in het kader van haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door Manege Warnaar uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.


Huis- en gedragsregels zijn op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming geplaatst.

 

 

Artikel 1 Lesovereenkomst

1.

De lesovereenkomsten van onze klanten zijn strikt persoonlijk, lesgelden en ritten zijn derhalve niet overdraagbaar.

 

Aanvang, duur en inhoud van lesovereenkomsten

 

1.

Een lesovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door Manege Warnaar retour is ontvangen.

 

2.

Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

2.

Een aanbod tot het aangaan van een lesovereenkomst wordt door Manege Warnaar schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.

Een lesovereenkomst bevat een volledige omschrijving van de te leveren diensten door Manege Warnaar, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant.

4.

Een lesovereenkomst is vergezeld van een incassoformulier waarop vermeld de vervaldagen alsmede de wijze van betaling van de lessen.

   

Artikel 2 Aansprakelijkheid

1.

De ruiter rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of eigendommen kunnen Manege Warnaar en medewerkers daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld; evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.

2.

Manege Warnaar wordt gevrijwaard van aanspraken door derden.

3.

Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk; de omgang met paarden en pony’s is dus voor eigen risico.

4.

Paarden en pony’s zijn vluchtdieren en kunnen onvoorspelbaar gedrag laten zien. Bij de paarden en pony’s dient men zich rustig te gedragen, er wordt gelopen, niet gerend. Bij het begeleiden van de paarden en pony’s wordt links naast het paard/pony gelopen in de pas van het paard/pony zodat het paard/pony niet op de tenen gaat staan. De paarden en pony’s worden met een halster en halstertouw vastgezet met een paardenknoop.

5.

Iedereen (ook niet ruiters) verblijft op de manege voor eigen risico.

6.

Ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen.

7.

Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

8.

Zie voor overige aansprakelijkheid artikelen 13 en 14.

   

Artikel 3 Lessen/ Activiteiten

1.

In verband met het welzijn van onze paarden hanteert manege Warnaar een maximumgewicht voor ruiters van 95 kilogram.

2.

De ruiter dient een halfuur voor de aanvang van het rijden aanwezig te zijn.

3.

Afmelding van de lessen dient minimaal 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.
De afmelding kan telefonisch of via e-mail worden doorgegeven.

4.

Afgemelde lessen conform punt 2 mogen worden ingehaald.

5.

Te laat afgezegde ritten zullen worden doorberekend.

6.

In geval van ziekte mag een te laat afgezegde rit ingehaald worden. Een afspraak moet op eigen initiatief gemaakt worden, binnen een week na de te laat afgezegde rit.

7.

Lessen die ingehaald worden, kunnen niet worden afgezegd.

8.

Tijdens alle schoolvakanties worden alle lessen geannuleerd.

9.

Inschrijven voor een activiteit verplicht tot betaling van de deelname aan de activiteit.

   

Artikel 4 Veiligheid

1.

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende cap met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.

2.

Ruiters dienen (rij-)laarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool, een hak en gladde bovenkant (jodphur laarsjes) in combinatie met chaps.

   

Artikel 5 Prijs en prijswijziging

1.

Manege Warnaar hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de gebruiker wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.

2.

Manege Warnaar heeft het recht om bij les- en huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

3.

Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

   

Artikel 6 Betaling van lessen

1.

Betaling van lesgelden geschiedt uitsluitend middels automatische incasso.

2.

In overleg met Manege Warnaar kan eventueel 1 maand contant worden voldaan, MITS er gerede twijfel is over het volgen van paardrijlessen, dit ter beoordeling aan Manege Warnaar.

3.

Incasso van de lesgelden vindt plaats per kwartaal, half jaarlijks of jaarlijks.

4.

De klant is verplicht een wijziging van rekeningnummer door te geven aan Manege Warnaar uiterlijk een week voordat de incasso plaatsvindt.

5.

Manege Warnaar hanteert de wettelijke en juridische regelgeving geldend voor automatische incasso.

   

Artikel 7 Verzuim en incassokosten

1.

De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.

2.

Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke Manege Warnaar heeft.

3.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

   

Artikel 8 Beëindiging les/huur overeenkomst

1.

Manege Warnaar kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk als:

 

1.

Manege Warnaar ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen;

 

2.

Manege Warnaar haar bedrijf beëindigt;

 

3.

Manege Warnaar wegens herstructurering van haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;

 

4.

om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van manege Warnaar kan worden gevergd.

2.

Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan Manege Warnaar iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:

 

1.

de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de gebruiker of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van Manege Warnaar, naar beoordeling van haar, ernstig worden aangetast;

 

2.

de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Manege Warnaar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

 

3.

zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.

De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

   

Artikel 9 Ontruiming

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van Manege Warnaar te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.

   

Artikel 10 Opzegging door de klant

1.

De klant is bevoegd tot opzegging van een lesovereenkomst met inachtneming van de volgende voorwaarde; de opzegging dient tenminste 1 maand voor de aanvang van de nieuwe betalingstermijn ontvangen te zijn door Manege Warnaar. Voor de betreffende betalingstermijnen houdt dit in de volgende data: bij betaling per kwartaal voor 1 december,1 maart,1 juni,1 september, bij betaling per halfjaar voor 1 juni of 1 december, bij betaling per jaar voor 1 december.

2.

Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

3.

In geval van niet-verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de activiteit te betalen.

4.

Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.

5.

Bedragen die Manege Warnaar met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Manege Warnaar te worden vergoed, tenzij Manege Warnaar onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

   

Artikel 11 Annulering door Manege Warnaar

1.

Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Manege Warnaar aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.

2.

Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Manege Warnaar het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

3.

Manege Warnaar heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat Manege Warnaar de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt Manege Warnaar van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.

4.

Manege Warnaar is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Manege Warnaar alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

   

Artikel 12 Gedragsregels en reglement

1.

De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de gebruiker gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van Manege Warnaar.

2.

Manege Warnaar zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement overhandigen.

3.

Het is Manege Warnaar toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt.

4. Op Manege Warnaar mag geen alcohol gedronken worden. Roken is enkel buiten toegestaan op de aangewezen plek.
   

Artikel 13 Aansprakelijkheid Manege Warnaar

1.

Manege Warnaar is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Manege Warnaar aangeboden diensten.

2.

Manege Warnaar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de manege.

3.

Manege Warnaar is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de manege, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Manege Warnaar dient te worden betracht.

4.

Manege Warnaar is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Manege Warnaar.

5.

Manege Warnaar is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

6.

De aansprakelijkheid van Manege Warnaar voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Manege Warnaar zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

   

Artikel 14 Aansprakelijkheid klant en verzekering

1.

De klant is jegens Manege Warnaar aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.

2.

De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Manege Warnaar verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.

3.

Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Manege Warnaar verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

   

Artikel 15 Accommodatie

1.

Manege Warnaar is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.

2.

Manege Warnaar is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

3.

Manege Warnaar is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.

   

Artikel 16 Paarden

1.

Paarden worden alleen in overleg met Manege Warnaar geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen/huren en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met Manege Warnaar.

2.

Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS), alsmede tegen rhinopneumonie. Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan Manege Warnaar te worden overgelegd.

3.

Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden, in overleg met een dierenarts, op vaste tijden tenminste één keer per 9 maanden tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften.

4.

Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van Manege Warnaar verblijven, worden alle paarden op vaste tijden ca. 5 keer per jaar (tegelijkertijd) ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld.

5.

In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van Manege Warnaar, kunnen er om gezondheidstechnische redenen door Manege Warnaar voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten.

   

Artikel 17 Dierenarts

1.

Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.

2.

In situaties van nood is Manege Warnaar zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Manege Warnaar bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Manege Warnaar.

3.

De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de Manege Warnaar aan de klant doorberekend.

   

Artikel 18 Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

1.

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Manege Warnaar en op de plaats die Manege Warnaar daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Manege Warnaar.

2.

Manege Warnaar heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op haar bedrijf een vergoeding te vragen.

3.

Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van Manege Warnaar verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

   

Artikel 19 Klachten

1.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Manege Warnaar binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.

2.

Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

   

Artikel 20 Geldigheid algemene voorwaarden

1.

De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2.

Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.